Tỉ lệ PEG (Price/Earnings To Growth) là gì?

Tỉ lệ PEG (Price/Earnings To Growth) là gì?

PEG là chỉ số được sử dụng để định giá một cổ phiếu có tính đến tốc độ tăng trưởng thu nhập. Vậy PEG là gì? Tỉ lệ PEG cho chúng ta biết điều gì?

PEG là gì?

Tỉ lệ giá trên thu nhập so với tăng trưởng (tiếng Anh: Price/Earnings to Growth ratio – PEG ratio) là tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của cổ phiếu chia cho tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty trong một khoảng thời gian xác định.

Công thức tính PEG

Để tính được tỉ lệ PEG, nhà đầu tư cần tính toán tỉ lệ P/E của công ty. P/E của công ty được tính bằng cách chia giá thị trường của cổ phiếu cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Sau khi tính toán được P/E, nhà đầu tư cần xác định EPS của năm trước hoặc dự kiến của năm tới để tính tốc độ trăng trưởng của cổ phiếu được đề cập.

Bạn có muốn đầu tư chứng khoán thành công? Hãy sở hữu ngay bộ cẩm nang STOCK PRO ngay!

Cẩm Nang Chứng Khoán | Stock Pro

Công thức:

PEG = P/E / tăng trưởng EPS

Tỷ lệ PEG cho bạn biết điều gì?

PEG là chỉ số được sử dụng rộng rãi để tính toán giá trị tiềm năng của một cố phiếu. Các nhà đầu tư ưa dùng PEG hơn là P/E bởi vì nó đã tính đến tốc độ tăng trưởng dự kiến của công ty.

Tỉ lệ PEG giúp khắc phục nhược điểm của tỉ lệ P/E. Cổ phiếu có P/E cao hàm ý nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao vì họ tin vào tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Chỉ số PEG giúp xác định mức độ tin cậy của giả định tăng trưởng này.

Theo nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lynch, P/E của công ty và mức tăng trưởng dự kiến ​​sẽ bằng nhau, biểu thị giá trị của cổ phiếu đang ở mức giá bình thường và tỉ lệ PEG bằng 1. Khi PEG của công ty lớn hơn 1, cổ phiếu của công ty được định giá cao (hay cổ phiếu vẫn duy trì được kỳ vọng tăng trưởng từ nhà đầu tư) trong khi PEG nhỏ hơn 1 có nghĩa là cổ phiếu được định giá thấp.

Tỷ lệ PEG cung cấp thông tin hữu ích để so sánh các công ty cùng ngành và xem cổ phiếu nào có thể là lựa chọn tốt hơn cho nhà đầu tư.

Ví dụ: Ta có số liệu của 2 công ty A và B.

Công ty A:

 • Giá mỗi cổ phiếu = 46 USD
 • EPS năm nay = 2,09 USD
 • EPS năm trước = 1,74 USD

Công ty B:

 • Giá mỗi cổ phiếu = 80 USD
 • EPS năm nay = 2,67 USD
 • EPS năm trước= 1,78 USD

Từ số liệu trên ta có thể tính được

Công ty A:

 • Tỉ lệ P/E = 46 / 2,09 = 22
 • Tốc độ tăng trưởng thu nhập = (2,09 /1,74 ) – 1 = 20%
 • Tỉ lệ PEG = 22/20 = 1.2

Công ty B:

 • Tỉ lệ P/E = 80 / 2,67 = 30
 • Tốc độ tăng trưởng thu nhập = (2,67 / 1,78) – 1 = 50%
 • Tỉ lệ PEG = 30/50 = 0,6

Nếu chỉ xét tới tỉ lệ P/E, ta thấy cổ phiếu của công ty A hấp dẫn hơn cổ phiếu của công ty B vì có tỉ lệ P/E thấp hơn. Nhưng khi xét tới tỉ lệ PEG ta thấy PEG của công ty B thấp hơn công ty A, có nghĩa là cổ phiếu của công ty B đang được định giá thấp hơn so với tiềm năng tăng trưởng của nó.

Bạn có muốn đầu tư chứng khoán thành công? Hãy sở hữu ngay bộ cẩm nang STOCK PRO ngay!

Cẩm Nang Chứng Khoán | Stock Pro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

đã mua